سخنرانان و ارائه کنندگان پنجمین همایش

این همایش با همکاری ساتبا، توانیر و دیگر ارگان ها و نهادهای متولی در حوزه خورشیدی برگزار می گردد. در ادامه لیست سخنرانان و ارائه کننده های بخش های مختلف همایش اعم از سخنرانان مراسم افتتاحیه؛ ارائه کنندگان پنل های همایش و